Tên s?n ph?m : Máy ?óng bao mini
M? t? S?n ph?m
Lo?i nh? : n?ng 75kg
??c ?i?m : máy làm b?ng lo?i thép tr?ng không han r? , th? tích nh? , không t?n di?n tích , n?p máy làm b?ng kính trong su?t có th? quan sát ?? v?t ?ang ???c ?óng .
Ti?t ki?m ?i?n , d? b?o d??ng

                                                                                                                      
Quy cách. TF-400
Máy dài r?ng cao. 520(W)×480(L)×930(H)mm    75kg
?? dán mi?ng (mm) 400mm
Seailength ?? r?ng
?? sâu 180mm
?i?n l?c ● AC 220
      ● 2-PH
      ● 50-60 Hz
      ● 1 KW