Tên s?n ph?m : Máy ?óng bao chan kh?ng
M? t? S?n ph?m
Lo?i to : n?ng 200kg ??c ?i?m : máy làm b?ng thép tr?ng không han r? . ?? chân không cao dung l??ng to nhi?u .?? b?n lâu , b? ngoài trông ??p.
??c bi?t phòng ch?ng ?m ??t r?t cao ?? ?? t? l?nh hay n?i ?m ??t không s? h? h?ng. Máy m?t lúc có th? ?óng ???c nhi?u túi lúc ?óng ép khí xong l?i b? xung khí vào . ?? v?t ???c ?óng v?n gi? nguyên hình

Quy cách TF-550
dán 3 m?t.
TF-880
dán tr??c + sau
Máy dài r?ng cao. 700(W)×1000(L)×1100(H)mm 200kg
Chi?u dài r?ng sâu dán mi?ng (mm) Seal Length ?? dài 550×2 760×1 880×2
???ng dán 840 550 500
sâu 170mm
?i?n l?c ● AC 220/380V
● 3-PH
● 50-60 Hz
● 2.2 KW